مسئول واحد

Last Update: ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ ۱۰:۲۲| تعداد بازدید: 120
بهداشت محیط

آقای مهندس امیر علی سلطانی

کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط

لیسانس بهداشت محیط

داخلی (201)