خانه بهداشت های تحت پوشش و روستاهای قمر

Last Update: ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۰۹:۵۱| تعداد بازدید: 41
خانه های بهداشت تحت پوشش تلفن روستاهای قمر
صفی آباد 1 05153773848 حشمت آباد
صفی آباد2 05153774121 _
پطرو 05153833225 چاقه بلوچها