خانه بهداشت های تحت پوشش و روستاهای قمر

Last Update: ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۰۸:۰۶| تعداد بازدید: 27
خانه های بهداشت تحت پوشش تلفن روستاهای قمر
زاوه1 05153753691 ____
زاوه2 05153753692 ____
دهنو 05153873434

تلخی

صبی

نیاز آباد 05153759060 حصار
کنگ سفلی 05153923530 میرآباد
کنگ علیا 05153923311 کنگ زیتون