واحد بهداشت محیط و حرفه ای

Last Update: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱۱:۰۷| تعداد بازدید: 511

مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان زاوه

مهندس امیر علی سلطانی

تلفن تماس:05153723096 داخلی:201