شماره تلفن های خانه بهداشت شبکه زاوه

Last Update: ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ۰۹:۵۰| تعداد بازدید: 520
خانه بهداشت کشکک 53943400
خانه بهداشت سرگلون  53763434
پایگاه بهداشتی شماره 1دولت آباد 53724785
پایگاه بهداشتی شماره 2دولت آباد 53724645
خانه بهداشت کاریزک1 53763246
خانه بهداشت کاریزک 2 53763838
خانه بهداشت حاجی آباد 53613530
خانه بهداشت قلعه نی 53893400
خانه بهداشت شهن اباد 53853728
خانه بهداشت گوجی 53683236
خانه بهداشت کلاته زنگنه 53643434
خانه بهداشت زاوه 1 53753691
خانه بهداشت زاوه 2 53753692
خانه بهداشت دهنو 53873434
خانه بهداشت کاریز بالا 53753166
خانه بهداشت نیازآباد 53759060
خانه بهداشت کنگ سفلی 53923530
خانه بهداشت کنگ علیا 53923311
خانه بهداشت شیرخون  
خانه بهداشت گلسرا 53633480
خانه بهداشت عنبرسرا 53663374
خانه بهداشت پاقلعه  
خانه بهداشت برزو 53758126
خانه بهداشت علی آباد 53863338
خانه بهداشت صفی آباد1 53773848
خانه بهداشت صفی آباد2 53774121
خانه بهداشت مرغزار1 53843695
خانه بهداشت مرغزار2 53843810
خانه بهداشت ریگان  53653434
خانه بهداشت پطرو 53833225
خانه بهداشت قلعه نو 53913286
خانه بهداشت کاهیجه 53793234
خانه بهداشت شهوار 53973474
خانه بهداشت چخماق 53743460
خانه بهداشت میرپسند 53758342
خانه بهداشت سرگلون  53673434
خانه بهداشت ژرف 53623434
خانه بهداشت جعفرآباد 53983449
خانه بهداشت شاهین 53953494
خانه بهداشت علیک 53813334
خانه بهداشت ساق 1 53823800
خانه بهداشت ساق 2 53823700
خانه بهداشت قلعه آقاحسن1 53783800
خانه بهداشت قلعه آقاحسن 2 53783700
خانه بهداشت کشکک 53943400
خانه بهداشت فیروز آباد 53883500
خانه بهداشت نصیرآباد 53883434
خانه بهداشت بیدوی 53933434
   
خانه بهداشت علمدار 53953700
خانه بهداشت ژرف 5153623434
خانه بهداشت ساق 1 5153823005