هرخانه یک پایگاه سلامت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۰۸:۱۷ | تعداد بازدید: 183

با توجه به سیاست های کلی سلامت ونظر به فشار مالی روزافزون وبی سابقه بربخش سلامت به دلیل افزایش میانگین سنی جمعیت وتغییرباربیماری ها وتاثیر عوامل اجتماعی برسلامت وسبک زندگی مردم ،لازم است که مردم به عنوان منابع اصلی (خالقان سلامت)،کنترل بیشتری برسلامت خود داشته باشند. شواهد متقن نشان از آن دارد که با توانمندسازی مردم،می توان صرفه جویی قابل توجهی رادرهزینه ها شاهد بود.

باتوجه به آغازطرح هرخانه یک پایگاه سلامت ولزوم عملیاتی نمودن دستورالعمل اجرایی برنامه درسطح شهرستان ،کمیته درون بخشی باحضور مدیریت شبکه بهداشت و درمان و واحدهای ستادی برگزار گردید.

دراین جلسه کارشناس واحد آموزش سلامت ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین درخصوص هدف طرح ،نحوه اجرای آن وانتظارات برنامه از واحدهای ستادی مطالبی ارائه نمودند 

ایده هرخانه یک پایگاه سلامت ،گسترش مشارکت آگاهانه مردم درعرصه تامین،حفظ وارتقای سلامت درتمامی خانه های کشوراست. دراین برنامه ، درهرخانواده یک نفر به عنوان ((سفیر سلامت خانواده)) آموزش دیده و برای مراقبت از سلامت خود، خانواده وجامعه توانمند می شود.آموزش وتوانمندی سفیران سلامت خانواده ، توسط تیم سلامت درواحدهای ارائه خدمات سلامت صورت می گیرد.

کارشناس آموزش سلامت در مورد هدف کلی برنامه ادامه دادند: توانمندسازی فرد ،خانواده وجامعه برای تامین،حفظ وارتقای سلامت در مراقبت از خود وهمیاری ومشارکت جمعی برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت درقالب  تربیت سفیرسلامت خانواده و  تربیت سفیرسلامت محله .وهمچنین آموزش دانشجواجرامی شود 

وی در خصوص هدف اختصاصی این برنامه گفت : تربیت یک سفیر سلامت به ازاء هرخانواده و تربیت یک  سفیرسلامت محله به ازای هر20- 15 سفیرسلامت خانواده و تربیت یک دانشجو(دانشجوی ترم 6پزشکی به بالا) به ازای هر10خانواده می باشد.

مهندس نجفی در خصوص سفیر سلامت خانواده تاکید کرد:متقاضی سفیر سلامت خانواده فردی از خانواده است (ترجیحاخانم) که متاهل یادارای سن بیشتر از18سال ، باحداقل 8کلاس سواد خواندن ونوشتن ودارای نفوذ زیادبراعضای خانواده بوده ودوره های آموزشی حضوری ومجازی را درسه حیطه کلی : پیشگیری وارتقای سلامت و درمان های اولیه و همچنین توانبخشی شرکت نموده ومسئولیت مشارکت درمراقبت از خود وخانواده خود را به عهده می گیرد.

وی در خصوص سفیر سلامت محله گفت : سفیرسلامت فعال ومقیم درمحله که درمنطقه زندگی خوددارای نفوذبوده و40خانواده وسفیرسلامت آنهاراتحت پوشش قرارمیدهدودرسه حیطه قبلآموزش دیده باشد.

و در پایان بعد از بحث و گفتگو و نظرسنجی از واحدهای ستادی مصوبات زیر تصویب شد.

  1. شروع برنامه از سفیران سلامت ادارات و مدارس که علاقمندی بیشتری بر این موضوع دارند، باشد.
  2. پیشنهاد به مقامات بالاتر جهت یکسری تشویقات و مزایا جهت سفیران سلامت محله از جمله:کد ملی فرد سفیر سلامت در تمام مراکز تعریف شود و ویزیت پزشک رایگان گردد، در دوره سربازی این سفیران کارهای آموزشی محول شود، رنگ دفترچه های بیمه کسانی که سفیر هستند متفاوت از بقیه اعضای خانواده باشد
  3. کانال سفیران سلامت راه اندازی و تمام آموزش ها غیر حضوری و مجازی برگزار گردد.
  4. تمام واحدهای ستادی در آموزش ،پایش و ارزشیابی این طرح مشارکت داشته باشند.
  5. کمپین تولید ماسک در خانه راه اندازی شود. تا تمام خانواده ها در زمینه تولید ماسک خودکفا شوند و از هزینه های اضافی تحمیل شده بر خانوارها کاسته شود.